Ποιότητα Γάλακτος

Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
Ν. 3698 ΦΕΚ 198Α΄ 02-10-2008 (Μέρος ΙΙΙ)
Τροποποίηση ειδικής εισφοράς στο γάλα
 
         
         
 
Καν (ΕΚ) 273/2008
Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου
 
         
         
 
Π.Δ. 79 ΦΕΚ 95Α' 03-05-2007
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 1898/2006
Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 1881/2006
Kαθορισμός μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 1664/2006
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετική με μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 1662/2006
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 2073/2005
Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 510/2006
Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
 
         
         
 
ΚΥΑ 296113 25-09-2006
Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
 
         
1 2 3 ... 5  [Next >>]

 
Newsletter-Εγγραφή