Νομοθεσία

Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
ΚΥΑ 647/27509 (ΦΕΚ 539/7-3-2013)
Διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων Κρέατος με «ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ» μέσω "Άρτεμις"
 
         
         
 
ΚΥΑ 412/8932(ΦΕΚ 149/3-2-2012)
Έλεγχος της αγοράς κρέατος και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων
 
         
         
 
Διευκρινιστική επιστολή
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των "Ισοζυγίων Κρέατος" και στα πουλερικά
 
         
         
 
ΥΑ 312898 (ΦΕΚ 1577 31-07-2009)
Καθορισμός λεπτομερειών της υπ αριθμ. 282441/3.4.2009 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων βόειου, χοίρειου και αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής εισφοράς κρέατος» και της υπ αριθμ. 282438/3.4.2009 υπουργικής απόφασης
 
         
         
 
ΥΑ 282441&282438 (ΦΕΚ 631 3-4-2009)
Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος & Αναγραφόμενα στοιχεία στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών κατά τη λιανική πώληση
 
         
         
 
ΦΕΚ2117/30-9-2009 Β, ΥΑ328611/28-9-2009
Διαδικτυακή σύνδεση των Σφαγείων με τον ΕΛΟΓΑΚ και λοιπούς φορείς
 
         
         
 
Υ.Α. 296113 ΦΕΚ 1414Β 25-09-2006
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 320679/9.11.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1613) για την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες
 
         

 
Newsletter-Εγγραφή