ΠΟΠ
Αριθμός
Περιγραφή
Κείμενο
         
 
Καν. (ΕΚ) 1989/2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 1070/2000
Λεπτομέρειες χορηγήσεως ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση των τυρών κεφαλοτύρι και κασέρι
 
         
         
 
Καν. (ΕΚ) 1107/1996
Προιόντα Ονομασίας Προέλευσης
 
         
         
 
Υ.Α. 164233 ΦΕΚ 197Β 23-03-94
Πρόγραμμα κοινοτικής χρηματοδότησης εγκατάλειψης γαλακτοπαραγωγής
 
         

 
Newsletter-Εγγραφή