Σκοπός

Σκοπός

Ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. ιδρύθηκε με τον Νόμο 2127/93 ως ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος) μετατράπηκε με τον Ν. 3698/2008 σε ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. (Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος & Κρέατος). Είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ποιο είναι το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.:

 1. Η διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.

 2. Ο έλεγχος της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

 3. Ο έλεγχος των «ισοζυγίων γάλακτος» όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως πρώτη ύλη.

 4. Η τήρηση και ο έλεγχος των «ισοζυγίων κρέατος» όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας κρεάτων.

 5. Η παροχή συμβουλών και οδηγιών στους κτηνοτρόφους για καλύτερη διαχείριση των μονάδων τους και καλύτερη παραγωγή γάλακτος.

 6. Ο συντονισμός και η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων έρευνας και Διαφήμισης στον τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

 7. Η διενέργεια έρευνας στον τομέα του γάλακτος για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή άλλων ενδιαφερομένων.

 8. Η άσκηση συμβουλευτικού ρόλου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από  πού χρηματοδοτείται ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.:

Ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδά του προέρχονται από την «ειδική εισφορά» 0,75% στο εγχώριο γάλα, 0,5% στο εισαγόμενο γάλα και από την εισφορά 0,2% στο εγχώριο και εισαγόμενο κρέας.

Διοικητική οργάνωση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

Ο Οργανισμός έχει πλήρη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν έξι εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ και ένας εκπρόσωπος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας).

Οργανωτικά ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. διαρθρώνεται ως εξής:

 • Κεντρική Υπηρεσία με έδρα την Θεσσαλονίκη

 • Οκτώ Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, διαπιστευμένα κατά ISO 17025/2005 από το ΕΣΥΔ, στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Δράμα, Ιωάννινα, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρέθυμνο.

 • Εξι περιφερειακές Εποπτείες που εδρεύουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ξάνθη, Πάτρα.

Στον Οργανισμό εργάζονται συνολικά σε όλες τις υπηρεσίες του 80 άτομα μόνιμο προσωπικό και κατά περιόδους έως 100 άτομα εποχιακό προσωπικό

 
Newsletter-Εγγραφή